Monday, May 21, 2018

Tranh Vẽ Trải Nghiệm

Kể từ hôm Minh mang máy Desk Top về - (May 15-2018)- NV trở lại vẽ tranh thực tập-bằng Photosop 8.1..chính yếu là để ôn lại các chức năng của mỗi cây cọ...Đồng thời cũng tìm cách phối cảnh -compose -đường nét cũng như màu sắc v.v...Cho đến giờ này được cà thảy 5 bức tranh về Landscape....

Bài tập-1


Bài tập-2


Bài  tập-3


Bài tập-4


Bài tập-5

No comments:

Post a Comment